11 - 7-v15 BYU Vs St Mary's Madie Lyons 2nd Goal 4 - 1

11 - 7-v15 BYU Vs St Mary's Madie Lyons 2nd Goal 4 - 1

Behind the Mic - 2015-2016 Season, Episode 29

  • Nov 9, 2015 5:38 pm
  • 14 mins

Madie Lyons scores to cap off BYU's 4-1 win over Saint Mary's on Nov. 7